محمداربابی: تو که شعبده بازی نداری غللط می کنی اسم وبتو بزاری شعبده باز
لرد: راست میگه همه لینکات خرابه
lp: تا تونستی کپی کردی از وب من
عماد: زر نزن
Name: kiram 2 saiteton ke b bashizi nemiaze!!!!!!!!!
Name: کیرم تو سایتت همش که خرابه
Name: oooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooo
Name: ooooooooooooooooooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooooo
Name: ooooooooooooooooooooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: ooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Name: ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo